Διαγωνισμοί προμηθειών+

Παροχή Διευκρινίσεων επί της αριθ. 18/2018 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Mon, 25 Feb 2019 10:14:34

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ