Διαγωνισμοί προμηθειών+

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 08/2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Tue, 24 Sep 2019 10:26:53

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ