Διαγωνισμοί προμηθειών+

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Wed, 01 Apr 2020 11:46:00

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθώς και την παροχή υπηρεσιών (εργασία) για την επισκευή και συντήρηση της Πλοηγίδας «Π.Υ 03» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #40.500,00€# (συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και Δημοσίου, απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. 24%).

 

Ημ/νία : 22–04–2020, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 10:00 ́

Τόπος διενέργειας : Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας,

Πλοηγικός Σταθμός Χαλκίδας , Λ.K.Καραμανλή2, ΤΚ 34100

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ