Ανακοινώσεις+

Πρόσκληση κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πέντε (5) επιλαχόντων διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ανδρών - γυναικών) έτους 2019

Fri, 19 Feb 2021 13:55:00

1. Ανακοινώνεται ότι, πέντε (5) επιλαχόντες  του διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2019, με εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων, καλούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΤΕΡΜΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ), την 24η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00, φέροντας μαζί τους, τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατάταξης:

  α. Την αστυνομική τους ταυτότητα,

 β. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως  φυγόποινοι, φυγόδικοι που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής,

  γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι από εκτός του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη.

2. Επιπλέον επισημαίνεται ότι, θα πρέπει να:

  α. Προσκομίσουν κατά την κατάταξή τους PCR COVID test αρνητικό (-), που θα έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες 72 ώρες πριν την ημέρα παρουσίασής τους.

 β. Επικοινωνούν με τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (τηλ.: 2104581422, 2104581426) για λήψη οδηγιών:

     1) Αναφορικά με τη διεξαγωγή του PCR COVID test.

     2) Στην περίπτωση θετικού (+) αποτελέσματος του παραπάνω τεστ.  

Κατηγορία: